Τρόπος διδασκαλίας

Διαλέξεις

Το κάθε μάθημα του ΠΜΣ περιλαμβάνει τρείς (3) ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως. Έως το 35% των ωρών διδασκαλίας μπορεί να πραγματοποιείται με εξ αποστάσεως μέσα. Οι δια ζώσης διαλέξεις του εξαμήνου συγκεντρώνονται σε ένα απόγευμα την εβδομάδα, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι φοιτητές να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν το ΠΜΣ.

Διπλωματική εργασία

Η διπλωματική εργασία πραγματοποιείται και στα δύο εξάμηνα των σπουδών σε συνεργασία με τον επιβλέποντα διδάσκοντα. Το πλαίσιο της συνεργασίας (τρόπος επικοινωνίας, στόχοι, χρονοδιάγραμμα) διαμορφώνεται σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα διδάσκοντα.