Οι υποψήφιοι καλούνται να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους έως την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση wireless@go.uop.gr

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή (ψηφιοποιημένα/ σκαναρισμένα) είναι:

  1. Συμπληρωμένη αίτηση υποβολής υποψηφιότητας (μπορείτε να κατεβάσετε το word αρχείο από εδώ )
  2. Βιογραφικό σημείωμα
  3. Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών, μαζί με αναλυτική βαθμολογία
  4. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  5. Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας
  6. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές (εάν υπάρχουν)
  7. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν)
  8. Συστατικές επιστολές (εάν υπάρχουν)

Αίτηση μπορεί να υποβάλουν και υποψήφιοι που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, οι οποίοι αν γίνουν δεκτοί οφείλουν να προσκομίσουν τα σχετικά πιστοποιητικά κατά την εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ.

Πρόσκληση 2022-2023